C009
พื้นที่ใช้สอย : 916 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 238 ตร.วา
 
 
C008
พื้นที่ใช้สอย : 624 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 175 ตร.วา
 
 
C007
พื้นที่ใช้สอย : 540 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 175 ตร.วา
 
 
C006
พื้นที่ใช้สอย : 660 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 202 ตร.วา
   
                   
 
 
C005
พื้นที่ใช้สอย : 555 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 168 ตร.วา
 
 
C004
พื้นที่ใช้สอย : 492 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 180 ตร.วา
 
 
C003
พื้นที่ใช้สอย : 2264 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 960 ตร.วา
 
 
C002
พื้นที่ใช้สอย : 1751 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 936 ตร.วา
   
                   
 
 
C001
พื้นที่ใช้สอย : 645 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 210 ตร.วา
               
                   
                   
                   
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626