T012
พื้นที่ใช้สอย : 351 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 100 ตร.วา
 
 
T011
พื้นที่ใช้สอย : 438 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 125 ตร.วา
 
 
T010
พื้นที่ใช้สอย : 424 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 128 ตร.วา
 
 
T009
พื้นที่ใช้สอย : 360 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 240 ตร.วา
   
                   
 
 
T008
พื้นที่ใช้สอย : 360 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 272 ตร.วา
 
 
T007
พื้นที่ใช้สอย : 230 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 144 ตร.วา
 
 
T006
พื้นที่ใช้สอย : 552 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 260 ตร.วา
 
 
T005
พื้นที่ใช้สอย : 550 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 210 ตร.วา
   
                   
 
 
T004
พื้นที่ใช้สอย : 434 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 121 ตร.วา
 
 
T003
พื้นที่ใช้สอย : 1172 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 330 ตร.วา
 
 
T002
พื้นที่ใช้สอย : 1161 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 213 ตร.วา
 
 
T001
พื้นที่ใช้สอย : 452 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 150 ตร.วา
   
                   
                   
                   
 
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626