M028
พื้นที่ใช้สอย:735.63  ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน:270 ตร.วา
 
 
M027
พื้นที่ใช้สอย :1018 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 315 ตร.วา
 
 
M026
พื้นที่ใช้สอย :886.8 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 304 ตร.วา
 
 
M023
พื้นที่ใช้สอย : 632 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 254 ตร.วา
   
                   
 
 
M022
พื้นที่ใช้สอย : 469 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 156 ตร.วา
 
 
M021
พื้นที่ใช้สอย : 638 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 180 ตร.วา
 
 
M020
พื้นที่ใช้สอย : 525 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 186 ตร.วา
 
 
M019
พื้นที่ใช้สอย : 557 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 158 ตร.วา
   
                   
 
 
M018
พื้นที่ใช้สอย : 597 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 260 ตร.วา
 
 
M017
พื้นที่ใช้สอย : 594 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 247 ตร.วา
 
 
M016
พื้นที่ใช้สอย : 525 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 216 ตร.วา
 
 
M015
พื้นที่ใช้สอย : 535 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 215 ตร.วา
   
                   
 
 
M014
พื้นที่ใช้สอย : 581ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 238 ตร.วา
 
 
M013
พื้นที่ใช้สอย : 706 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 244 ตร.วา
 
 
M012
พื้นที่ใช้สอย : 715 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 244 ตร.วา
 
 
M011
พื้นที่ใช้สอย : 752 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 244 ตร.วา
   
                   
 
 
M010
พื้นที่ใช้สอย : 693 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 237 ตร.วา
 
 
M009
พื้นที่ใช้สอย : 707 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 237 ตร.วา
 
 
M008
พื้นที่ใช้สอย : 625 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 224 ตร.วา
 
 
M007
พื้นที่ใช้สอย : 641 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 229 ตร.วา
   
                   
 
 
M006
พื้นที่ใช้สอย : 839 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 270 ตร.วา
 
 
M005
พื้นที่ใช้สอย : 751 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 330 ตร.วา
 
 
M004
พื้นที่ใช้สอย : 589 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 197 ตร.วา
 
 
M003
พื้นที่ใช้สอย : 969 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 380 ตร.วา
   
                   
 
 
M002
พื้นที่ใช้สอย : 631 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 203 ตร.วา
 
 
M001
พื้นที่ใช้สอย : 653 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 308 ตร.วา
 
 
EC01
พื้นที่ใช้สอย :864.05 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : กว้าง 34 x 47ม.
 
 
EC02
พื้นที่ใช้สอย :1,196 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 564 ตร.วา
   
 
 
LH01
พื้นที่ใช้สอย : 756.15 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน : 285 ตร.วา
 
 
M029
พื้นที่ใช้สอย :1,180 ตร.ม. พื้นที่ที่ดิน :372 ตร.วา
           
                   
 
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626