ระเบียบการ รายละเอียดการรับสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน  
 

 
 

บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด มีแบบบ้านมาตรฐานที่พร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยและสวยงาม อันบ่งบอก
ถึงรสนิยม โดยบริษัทฯ มีสถาปนิกเป็นผู้ให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดในการเลือกแบบบ้าน
ให้เหมาะสม กับความต้องการของท่านและสภาพที่ดิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 
     
  ที่ดิน  
   
  ที่ดินต้องอยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี หากอยู่นอกเหนือเขตดังกล่าว
บริษัทฯ จะพิจารณาแล้วแต่กรณี


ที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงตํ่าและท่อเมนประปาผ่าน


ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากที่ดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของท่าน จะต้องมีหนังสือ
ให้คำยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน


ที่ดินต้องถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้างพร้อมมีที่พักคนงานและที่เก็บกองวัสดุ


หากที่ดินของท่านอยู่ในโครงการ หากมีค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหายหรืออื่นๆ รวมทั้งถ้า
ไม่ให้คนงานพักอาศัยในโครงการ ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระ และจัดหาที่พักให้คนงาน

ที่ดินของท่านต้องมีขนาดเพียงพอต่อแบบบ้านที่ท่านเลือกโดยถูกต้องตามบทบัญญัติ
 
     
  1.ขั้นตอนการเลือกแบบบ้านและทําสัญญาจอง  
   
 

1.1 บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ มีทีมขายที่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำใน
การเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิก และ งบประมาณของแต่ละครอบครัว
จากแบบบ้านมาตรฐาน อีกทั้งยังมีบริการออกแบบบ้านใหม่ให้ท่านเป็นพิเศษ โดยไม่คิดค่า
ออกแบบ ในกรณีที่ปลูกสร้างโดยทีมงานของบริษัทฯ

1.2 หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว อาจมีการปรับแบบหรือเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ยินดีทำแบบแปลน
วางผัง แจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบงบประมาณคร่าวๆ ก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น

1.3 ในระหว่างนี้ ฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานจริง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงาน
คุณภาพของวัสดุ ฝีมือที่ประณีต และในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะเข้าไปสำรวจที่ดินเพื่อวางแผนการ
ทํางาน

1.4 เมื่อตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้ บริษัทดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สร้างบ้านคุณภาพให้กับท่าน ขั้น
ตอน ต่อไปจึงเป็นการทำสัญญาจองปลูกบ้าน โดยการวางเงินมัดจำ 100,000 บาท และท่านจะต้อง
จัดเตรียม เอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างต่อไป

1.5 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะนัดท่านเพื่อชี้แจงรายการวัสดุก่อสร้างตามแบบที่เลือก และคุย
รายการ เปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะแจ้งราคาพร้อม จัดแบบบ้านเพื่อให้ท่านยืนยัน
และก็จะเป็นขั้น ตอนการเซ็นสัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป

 
 

 

 
   
 

 

 
  PREMIUM SPECIAL DESIGN  
   
  จากประสบการณ์รับสร้างบ้าน ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่
ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความฝัน มีจินตนาการ มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนสมาชิกในครอบครัวและ
ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบพิเศษ ในราคา
เริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท เป็นอีกหนึ่งบริการจาก บริษัทฯนอกเหนือจากการสร้างบ้านตามแบบ
มาตรฐานที่ร่วมสานฝันและจินตนาการให้กับทุกท่านที่ต้องการบ้านตามสไตล์ของตัวเองให้เป็นจริง
โดยทีมงานคุณภาพของบริษัทฯ ที่มากด้วยประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการให้ Premium-
Special Design บริการออกแบบพิเศษให้ ลำดับแรกเลยคงอยู่ที่ความต้องการของลูกค้า เมื่อดู
ูแบบมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วไม่ถูกใจในเรื่องพื้นที่ใช้สอยรูปแบบบ้าน ความจำกัดของขนาด
ที่ดิน ไม่สามารถลงแบบมาตรฐานได้ หรือต้องการแบบบ้านในสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร แต่
ชอบฝีมือและคุณภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะออกแบบให้ใหม่ โดยขั้นตอนของการออกแบบสร้าง
บ้านแบบพิเศษ มีดังนี้
 
 

   

 
  1.สรุปข้อมูลงบประมาณความเป็นไปได้  
   
 

1.1 คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและความต้องการ เช่น ต้องการส่วนใช้สอยอะไรบ้าง
อาทิ ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน หรือ ความต้องการพิเศษที่แบบมาตรฐานไม่มี ฯลฯ , ขนาดประมาณ
เท่าไร , วัสดุที่ใช้ทั้งคุณภาพและยี่ห้อในส่วนต่างๆของบ้าน เช่น วัสดุปูพื้น , สุขภัณฑ์ , สี และอื่นๆ ,
รูปร่างของตัวบ้าน , ขนาดของที่ดินที่จะลง

1.2 จากรายละเอียดข้อ1.1 จะสรุปเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดของตัวบ้าน เพื่อใช้คำนวณหาราคา
ประมาณการคร่าวๆ ว่าเป็นไปได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ (งบประมาณที่ว่านี้อาจจะมีผลต่าง ๆ
ได้ ประมาณ +- 10 % ของราคาสุทธิ)

1.3 สำรวจที่ดิน เพื่อประกอบการออกแบบ

 
     
 

 

 

 
  2.การมัดจําและเริ่มดําเนินการ กรณีออกแบบพิเศษ  
   
 

เมื่อได้คุยสรุปตกลงในหลักการตามข้อ 1 แล้วตัดสินใจใช้บริการกับบริษัทฯ ต้องมัดจำเงิน
จำนวน 100,000.- บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อบริษัทฯ จะได้เริ่มทำการออกแบบ
นัดคุยแบบร่างเป็นช่วงๆไป

 
     
  3.การออกแบบ  
   
 

การดำเนินการออกแบบจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง ขออนุญาตและอื่นๆ
ใช้เวลาประมาณ 60-90 วัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3.1 แบบร่าง ครั้งที่ 1 จะมีผังบริเวณ แปลน และรูปด้านให้ดู และประมาณการคร่าวๆ

3.2 แบบร่าง ครั้งที่ 2 แก้ไขแบบตามข้อ 3.1 ดูสรุปกันอีกทีอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม

3.3 แบบร่าง ครั้งที่ 3 สรุปแบบร่างครั้งสุดท้าย

3.4 เขียนแบบจริงและคำนวณโครงสร้าง

 3.5 แบบเสร็จสมบูรณ์ คิดราคาเสนอ

 
     
  4.เงื่อนไขการชําระเงินในช่วงออกแบบ  
   
 

    บริษัทฯ คิดค่าออกแบบในอัตรา 5 %ของราคาค่าก่อสร้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ก่อสร้าง ในช่วง
ออกแบบวางเงื่อนไขชำระเงิน ดังนี้

4.1 เงินมัดจำ เจ้าของบ้านชำระเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

4.2 เงินงวดที่ 1 ชำระ 75% ของอัตราค่าออกแบบบ้าน แบบพิเศษหลังจากที่สถาปนิกได้เสนอ
แบบร่างจากการที่คุยกันเป็นที่พอใจแล้ว

4.3 เงินงวดที่ 2 ชำระ 25% ของอัตราค่าออกแบบ แบบพิเศษ เพื่อที่บริษัทฯดำเนินการต่อ
โดยให้วิศวกรคำนวณโครงสร้าง และออกแบบ โดยจะนำเงินที่ชำระค่าออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าก่อสร้างบ้านจริงทั้งหมด โดยหักจากค่าก่อสร้างในสัญญางวดที่ 1

 
     
   
 

 

 
  การเตรียมหลักฐาน  
   
 
  1. สำเนาโฉนดที่ดินครบชุดพร้อมใบเซ็นต์ยินยอมกรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น(เอกสารสำเนา
    เท่าตัวจริง) จำนวน 5 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านครบชุด จำนวน 5 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 5 ชุด
  4. กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่นต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของ
    เจ้าของที่ดินจำนวน 5 ชุด
  5. เอกสารอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางบริษัทจะเป็นผู้เตรียมเอกสารให้
 
     
  บริการติดต่อหน่วยราชการ  
   
 

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
อาทิ เช่น ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขอเลขที่บ้าน ขอมิเตอร์น้ำประปา และขอมิเตอร์ไฟฟ้าโดยที่
ท่านมิต้องเสียค่าดำเนินการ แต่ทางท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่หน่วยราชการเรียก
เก็บโดยอัตราค่าธรรมเนียมจะคิดตามใบเสร็จที่ทางหน่วยราชการออกให้ ในกรณีที่บริเวณก่อสร้าง
ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาผ่าน ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง นอกเหนือจากการขอ
มิเตอร์ปกติ

 
 

 

 
  บริการควบคุมงานก่อสร้าง  
   
 

จะดำเนินจะส่งพนักงานควบคุมงานก่อสร้างและวิศวกรโครงสร้างไปควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตาม
แบบและควบคุมคุณภาพพร้อมส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างให้ท่านทราบทุกเดือน

 
 

 

 
  การรับประกัน  
   
 

ทางบริษัทฯ ให้การรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ใน การก่อสร้างหรือวัสดุที่ด้อยคุณภาพ โดยรับประกันโครงสร้างเป็นเวลา 10 ปีหลังโครงสร้าง
หลังคา 5 ปี โดยออกใบรับประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่ท่านตรวจจับมอบบ้านเรียบร้อยแล้ว

 
 

 

 
   
 
นี่เป็นขั้นตอนพอสังเขป หากท่านยังมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมงานขายยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่าน ติดต่อ

สอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย โทร.0-2349-7668-70

 
 
       
 
 
 
W HOUSE CO.,LTD.
65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-Mail whwhouse@yahoo.com โทรศัพท์. 0-2349-7668-70 แฟกซ์. 02-9435626